Sertifikat o ispunjenom ISO 9001 standardu

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Listovi o sastavu detergenta

Sertifikat o ispunjenom HACCP standardu

Potvrda o izvršenoj REGISTRACIJI

Punomoćje za zastupanje na redovnoj skupštini akcionara ( fizička i pravna lica)

Glasački listić za glasanje u odsustvu na redovnoj sednici Skupštine

Poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara 15.07.2020 god.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.godinu

Izveštaj sa redovne godišnje Skupštine akcionara

Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva

Odluku o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva za 2018. godinu

Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu

Odluku o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2018. godinu

Odluku o raspodeli nerasporedjene dobiti za 2018. godinu

Odluku o izboru revizora za 2019. godinu